Pagina's

A

a la baisse Een type transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de hoop of verwachting deze later weer goedkoper terug te kunnen kopen...

a la hausse transactie Een á la hausse transactie is een effectentransie die uitgat van de verwachting dat de onderliggende waarde gaat stijgen...

a priori a priori is een term die we in de financiële wereld nogal eens tegenkomen.  a priori wil zoveel zeggen als ....

AA een accountant is een financieel administratief expert. De accountant is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en de bijbehorende aanvullende administratie...

aan boord connossement   Een aan boord connossement is een verstaan we een vorm van een connossement . Hierop is aangegeven dat...

aan de markt hebben De term aan de markt hebben is vaktaal uit de effectenhandel. Deze term slaat op het feit dat...

aan jou Aan jou is een stukje vakjargon uit de effectenhandel. Het was vooral van belang toen deze handel nog op de vloer plaats vond en nog niet met de computer werd geregistreerd...

aanbetaling bij afbetalingskrediet Onder de aanbetaling bij afbetalingskrediet verstaan we het eerste bedrag dat we bij een afbetalingsregeling dienen te betalen...

aanbiedende bank Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank. Deze bank verricht ook het incasseren bij de betrokkene...

aanbod gerede betaling Onder een aanbod van gerede betaling verstaan we de mogelijkheid voor een debiteur


aanbodeconomie De aanbodeconomie is een stroming binnen de economische wetenschap. Deze stroming verklaart de groei van de economie volledig uit... 

aanbodfactoren Volgens de leer van de economie bepalen de aanbodfactoren in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste

aanbodlijn De aanbodlijn is een grafische weergave in de economie van vraag en aanbod. De lijn maakt het   verband tussen de prijs van...

aanbodoverschot in de economie kennen we het aanbodoverschot. Een aanbodoverschot ontstaat op het moment dat...

aandeel In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom. Zo kun je  bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap maar in het spraakgebruik praten we over aandelen in vennootschappen...

aandeel aan toonder Een aandeel aan toonder is een vorm van een aandeel. Degene die het aandeel kan tonen ( hij kan dus de toonder  genoemd worden)...

aandeel in portefeuille Er zijn 2 mogelijkheden voor de toepassing van het begrip "aandeel in portefeuille" Ten eerste als een andere term voor aandelen...

aandeel met nominale waarde Een aandeel met nominale waarde is een aandeel waarop terug te vinden is welk gedeelte van het zogenaamde maatschappelijk kapitaal

aandeel op naam Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder. Lastig als je het verkopen wil en voor gewone aandelen kom je het weinig tegen. Het is meer voor speciale aandelen.


aandeel op onverdeelde boedel Het zogenaamde recht op een aandeel op de onverdeelde boedel vinden we terug bij een boedelscheiding. Een voorbeeld: Stel dat twee partners ...

aandeel van derden Dit is vakjargon uit de wereld van bedrijfseconomie. Met een aandeel van derden bedoelt men de eigendomsverhoudingen in een holding...

aandeel zonder nominale waarde Een aandeel zonder nominale waarde is een aandeel waarop niet terug te vinden is welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal...

aandeel, achtbaan Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste dalers en grootste stijgers van de dag. En terecht waarschijnlijk gezien de aard van dit soort aandelen...

aandeel, bonus een bonusaandeel is een uitkering in aandelen ten laste van de reserves. Het aandeel is  bedoeld om het aandelenkapitaal aan te passen aan ...

aandeel, bungee Soms valt een aandeel echt als een baksteen en willen beleggers er allemaal tegelijk van af. Dat verschijnsel zien we meestal na een...

aandeel, cashflow per De cash flow per aandeel is een bedrag aan nettowinst na belastingen plus afschrijvingen...

aandeel, certificaat van Amerikaans Een certificaat van amerikaans aandeel ofwel een american depositary receipt ofwel een ADR is een effect dat ...

aandeel, correctiefactor onder de correctiefactor per aandeel verstaan we de correctie van een aandeel zoals de nettowinst het dividend en

aandeel, cumulatief preferent winstdelend Bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van

aandeel, cyclisch Een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een de economie ofwel meedeint op de conjunctuurgolven...

aandeel, eigen vermogen per Het eigen vermogen per aandeel is de waarde. We vinden het eigen vermogen per aandeel door het totale uitstaande aandelenkapitaal gewone ....

aandeel, geblokkeerd We spreken van een geblokkeerd aandeel of een geblokkeerd fonds in iemands aandelenportefeuille of aandelendepot bij aandelen waarin men

aandeel, gewoon Een gewoon aandeel is in feite het aandeel uit het normale spraakgebruik. Het aantal waar men het altijd over heeft als het over de beurs in Amsterdam of New York gaat...

aandeel, glamour Een glamouraandeel is een aandeel dat door de goede prestaties in het verleden of door hooggespannen toekomstverwachtingen extreem populairis geworden en waarbij dit meestal zwaar overtrokken is. Het zijn vaak de grote dalers van morgen....

aandeel, ingekocht Een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is teruggekocht van de markt. Dit heeft vaak een positief effect op de koers.

aandeel, introductie van een Onder de introductie van een aandeel (ook wel emissie genoemd) verstaan we het opvoeren van...

aandeel, jojo Het jojo aandeel beweegt zich vrij cyclisch tussen twee harde grenzen . Zg maar dat het zich binnen een soort van tradingrange...

aandeel, negendaags wonder Een negendaags wonderaandeel is een aandeel dat op basis van in het algemeen onbevestigde geruchten omhoog vliegt. Om daarna nog enkele dagen...

aandeel, netto winst per De nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs

aandeel, nopar Onder een zogenaamde "no par aandeel" of een "no par share" verstaan we een aandeel zonder nominale waarde...

aandeel, onder Een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in...

aandeel, oprichters- Een oprichtersaandeel ofwel een oprichtersbewijs is een speciaal soort aandeel. Het heeft vaak extra rechten waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van

aandeel, overreagerend De beurs en daarmee de beursindex reageert op het algemene economische nieuws. De meeste aandelen gaan dan wel met de index mee qua beweging...

aandeel, plastic Een zogenaamde plastic aandeel ofwel een synthetisch aandeel wordt kunstmatig samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en het schrijven van een putoptie

aandeel, preferent Een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden. Met name waar het gaat om stemrechten, dividend en dergelijke voordelen...

aandeel, preferent winstdelend Een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede

aandeel, rendements- We spreken van een rendementsaandeel bij een aandeel dat een hoger dan gemiddeld dividendrendement heeft

aandeel, rijzende ster Sterren rijzen langzaam maar zeker aan de avondhemel het lijkt niet snel te gaan maar het gebeurt

aandeel, short synthetisch Een short synthetisch aandeel is de combinatie van een gekochte putoptie (longpositie) en een geschreven call (shortpositie)...

aandeel, value Een value aandeel is een aandeel met een hoge intrinsieke waarde en relatief lage koers/winstverhouding. Het begrip zegt helaas  niet zo gek veel...

aandeel, vermogenswaarde Onder de vermogenswaarde per aandeel verstaan we de waarde van alle activa van een bedrijf minus vreemd vermogen....

aandeel, winstgerechtigd Onder een winstgerechtigd aandeel verstaan we een aandeel dat recht geeft op uitbetaling van een gedeelte van de winst, in het algemeen in de vorm van dividend...

aandeel, wonder- Hebt u het wonderaandeel al in portefeuille? het wonderaandeel wordt ook wel steraandeel of beurslieveling genoemd. 

aandeel, zichtbare intrinsieke waarde per De zichtbare intrinsieke waarde per aandeel is de som van de activa van een onderneming.  Ook...

aandeel,boekwaarde per De boekwaarde per aandeel is de verhouding tussen de intrinsieke waarde van een aandeel en de koers van  dat aandeel ...

aandeel,certificaat van onder een certificaat van aandeel verstaan we een soort van aandeel dat een ander aandeel vertegenwoordigt. Het certificaat  heeft geen stemrecht...

aandeel,cyclisch groei Een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien...

aandeel,dividend per Het dividend per aandeel is het bedrag aan dividend dat per aandeel uitgekeerd wordt en...

aandeel,intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het....

aandeel,niet-genoteerd Een niet genoteerd aandeel is een effect of fonds zonder officiële notering op de beurs. De handel loopt hierbij via gespecialieerde handelaren en beleggers

aandeel,niet-volgestort Een niet volgestort aandeel is altijd een aandeel op naam. Hierbij is slechts een deel (bijvoorbeeld 10%) van de nominale waarde...

aandeel,preferent- Aan een preferent aandeel zijn bepaalde voorrechten verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend en of winstdeling

aandeel,prioriteit Een prioriteitsaandeel is een aandeel op naam waaraan het recht verbonden is om leden van de raad van commissarissen te

aandeel,pseudo- Bij een pseudoaandeel is er sprake van kunstmatig aangemaakte koersen. Dit kan met speciale software of met bijvoorbeeld excel. Het voordeel van het werken met dergelijke koersen is de voorspelbaarheid...

aandeel,register Een registeraandeel is een aandeel dat geregistreerd staat in het aandelenregister van een naamloze of een besloten vennootschap. In dit aandeelhoudersregister vinden...

aandeel,ster- Elke beurs heeft wel een beurslieveling. Dat is een aandeel dat iedereen in de portefeuille wil hebben. Desnoods tegen elke prijs en dat doorgaans dan ook zwaar overgewaardeerd is....

aandeel,synthetisch Een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put . Uit het winstverlies diagram is goed te zien hoe goed een aandeel wordt gesimuleerd.

aandeelbewijs Een aandeelbewijs is een rechtsgeldig document . Hier op is het recht op een evenredig deel van het kapitaal van een vennootschap is

aandeelbewijs,orgineel We spreken van een orgineel aandeelbewijs als dit bij een administratiekantoor is ondergebracht dat op basis van dit aandeelbewijs

aandeelhouder De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal

aandeelhouder, middelijk- De middelijke aandeelhouder is de indirecte bezitter van een aandeel. Hij heeft het aandeel dus niet direct in bezit

aandeelhouder, onmiddellijk We spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit. Het eigendom loop dus niet via andere kanalen.

aandeelhouder, stemrecht Het stemrecht van de aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze

aandeelhouder,preferent Een preferente aandeelhouder is een belegger die over preferente aandelen in een organisatie beschikt en die daarmee in het

aandeelhouders De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt

aandeelhoudersaansprakelijkheid Aandeelhoudersaansprakelijkheid betreft mensen die aandelen bezitten ofwel de aandeelhouders de aandeelhouder is als mede eigenaar aansprakelijk voor wat de

aandeelhouderscommissie Met het begrip aandeelhouderscommissie wordt een groep van aandeelhouders die is benoemd door

aandeelhoudersmacht Onder de term aandeelhoudersmacht verstaan we de macht die aandeelhouders direct of indirect hebben binnen een vennootschap

aandeelhoudersregister Het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van

aandeelhoudersvereniging Een aandeelhoudersvereniging is een rechtspersoon die een groep aandeelhouders die lid zijn van deze aandeelhoudersvereniging in rechte kan vertegenwoordigen

aandeelhoudersvergadering Volgens de wet heeft de aandeelhoudersvergadering in principe de hoogste macht in een vennootschap door verschillende beschermingsconstructies is deze macht in

aandeelhouderswaarde Aandeelhouderswaarde is de nederlandse vertaling van het angelsaksische begrip "shareholder value" in de dagelijkse praktijk is aandeelhouderswaarde eigenlijk een synoniem voor aandelen

aandelen In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap

aandelen blokkeringsregeling De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen

aandelen in portefeuille Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog

aandelen op naam, overdracht Overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan

aandelen, bijschrijven op Bijschrijven op aandelen is een ander woord voor bijstempeling

aandelen, deponering van Onder de deponering van aandelen verstaan we het in bewaring geven van effecten bij een depotbank of andere

aandelen, obligo op Onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte

aandelen, plaatsen van We spreken van het plaatsen van aandelen op de beurs bij een emissie of bij een onderhandse introductie

aandelen, volgestort Volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald

aandelen,defensief Onder defensieve aandelen verstaan we aandelen met weinig koersfluctuaties en een langzame maar wel gestage groei.Deze defensieve aandelen zijn

aandelen,druk bij De term druk bij aandelen wordt gebruikt bij aandelen waarin meer aanbod dan vraag is.
aandelen,herplaatsen van We spreken van het herplaatsen van aandelen bij aandelen die eerder in handen van een grootaandeelhouder waren en

aandelen,opzegbaar preferent Bij opzegbare preferente aandelen is er sprake van preferente aandelen die volgens de statuten van de vennootschap op

aandelen,uitstaand Onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven

aandelenanalist een aandelenanalist zorgt voor de rapportages van vermogensbeheerders banken en dergelijke instituten waarbij deze hier hun beleggingsbeleid op afstemmen aandelenanalisten maken een

aandelenanalyse Met het begrip aandelenanalyse bedoelen we de verzamelnaam van een aantal methoden en technieken

aandelenbeurs De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden

aandelenbeurs, verschil met forexmarkt Waarin de forexmarkt verschilt van de handel op de aandelenbeurs. De handel op de valutamarkt staat ook wel bekend

aandelenblokkeringsregeling De zogenaamde aandelenblokkeringsregeling betreft een bepaling in de statuten van een vennootschap die bepaalt dat aandelen niet verkocht mogen

aandelendepot Onder een aandelendepot verstaan we de aandelen die bij een bewaarbedrijf als bijvoorbeeld een bank zijn ondergebracht zowel in fysieke

aandelenemissie Onder een aandelenemissie verstaan we de het werven van kapitaal door een onderneming in het algemeen een vennootschap door middel

aandelenemissie met voorkeursrecht Onder een aandelenemissie met voorkeursrecht verstaan we de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming waarbij de bestaande

aandelenenobligaties Laten we eens ingaan op het verschil tussen aandelen en obligaties we doen dat aan de hand van een

aandelenfase We spreken van de aandelenfase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel al boven de conversiekoers

aandelenfonds Onder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen

aandelenfusie Bij een zogenaamde aandelenfusie van twee ondernemingen meestal een vennootschap vindt er een nieuwe verdeling van de aandelen plaats

aandelenfutures Zoals de naam al suggereert is bij aandelenfutures of ook wel security futures sprake van futures financiële termijncontracten met aandelen

aandelenindex Een aandelenindex is een permanent berekend getal dat de richting van de beurs als geheel aangeeft. De aandelenindex wordt daarom vaak

aandelenindexoptie Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex

aandeleninportefeuille Onder de zogenaamde aandelen in portefeuille of niet uitgegeven aandelen verstaan we die aandelen die een vennootschap nog

aandelenkapitaal Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd

aandelenkapitaal, niet-geplaatst Het niet geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap dit niet geplaatste deel is in

aandelenkapitaal,ongeplaatst Het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst 
aandelenkapitaal. Beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt

aandelenkoers De aandelenkoers of meestal kortweg koers is een ander woord voor de prijs waarvoor het aandeel wordt aangeboden gevraagd

aandelenlease Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de

aandelenleaseplan de aandelenleaseplannen waren zeer populair in de jaren negentig hierbij kocht de belegger een pakket aandelen waarbij het geld werd

aandelenmarkt Onder het meer abstracte begrip aandelenmarkt verstaan we het niet als zodanig zichtbare geheel van formele en informeel geregelde beurzen

aandelenoptie Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen

aandelenoptieregeling Onder een aandelenoptieregeling verstaan we een vorm van een bedrijfsspaarregeling waarbij de werknemer aandelenopties in feite callopties ontvangt die in

aandelenovername Met het begrip aandelenovername verstaan we de overname van een vennootschap door het overnemen van de aandelen. Soms gebeurt dit op

aandelenpakket onder een aandelenpakket verstaan we een groot aantal aandelen een pakket in vakjargon van een vennootschap dat in het bezit

aandelenplaatsing onder een aandelenplaatsing ofwel het plaatsen van aandelen verstaan we het verkopen van aandelen aan beleggers. Deze aandelenplaatsing kan zowel direct

aandelenplan onder een aandelenplan verstaan we een regeling in de arbeidsvoorwaarden waarbij werknemers tegen gunstige condities in het bezit kunnen komen

aandelenportefeuille er zijn 2 mogelijkheden van toepassing bij de term "aandeel in portefeuille" 1 als andere term voor aandelen

aandelenpositie onder het innemen of het nemen van een aandelenpositie verstaan we een risicodragende belegging in een vennootschap deze vennootschap kan

aandelenregister het aandelenregister is een register dat het bestuur van een vennootschap bijhoudt en waarin per aandeel of groep aandelen is

aandelenregister het aandeelhoudersregister is een door het bestuur van een naamloze of besloten vennootschap bijgehouden register met daarin de gegevens van

aandelenruil onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel

aandelenselectie met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuilleaandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen

aandelenselectie met aandelenselectie bedoelen we het uitzoeken van de beste aandelen voor een effectenportefeuille aandelenselectie wordt ook wel stockpicking genoemd voor velen

aandelenspaarplan een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering

aandelensplitsing een zogenaamde aandelensplitsing is het verlagen van de nominale waarde van een aandeel door splitsing in meerdere gelijke delen wordt

aangesloten instellingen giraal effectenverkeer onder de aangesloten instellingen giraal effectenverkeer verstaan we alle banken en commissionairs die zich bij het giraal effectenverkeer

aangewezen worden we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen

aangifte De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een

aangifte belasting Onder aangiftebelasting verstaan we een vorm van belastingheffing waarbij de fiscus geen aanslag oplegt maar waarbij de belastingplichtige zelf aan

aankondiging De datum aankondiging is de datum waarop een uitgevende instelling de mededeling doet dat er een afgeleid recht wordt

aankondigingsdatum Met de term aankondigingsdatum wordt de datum bedoeld waarop een onderneming aankondigt of er overgegaan wordt tot de uitbetaling van

aankopen, spreiden van Vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om eengeschikt instapmoment op de beurs te vinden u

aanlappen Met de term aanlappen bedoelt men op de effectenbeurs in de daar eigen terminologie gewoon het verkopen van effecten

aanloopverliezen We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten

aanmaning Een aanmaning is een dringende aansporing om vã³ã³r een bepaalde datum een bepaalde verplichting na te komen soms is een

aanmerkelijk belang We spreken van een aanmerkelijk belang van een belegger als diens aandelenbezit minimaal een bepaald percentage meestal 5% van

aannemer Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld

aanschaffingswaarde Onder de aanschaffingswaarde die ook wel de historische waarde wordt genoemd is de prijs die we in het verleden op

aanschrijvingsbericht We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven

aanslag De aanslag wat eigenlijk een verkorting is van belastingaanslag is de schriftelijke verklaring van de belastinginspecteur hoeveel men aan een

aanslag,ambtshalf een ambtshalve aanslag wordt door de belastinginspecteur opgelegd als er geen sprake is geweest van een aangifte bij een

aanslagbelasting Onder een aanslagbelasting verstaan we een vorm van belasting waarbij de belastingdienst betaald wordt op basis van een aanslag die de

aansprakelijkheid Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien

aansprakelijkheid Onder het juridische begrip aansprakelijkheid verstaan we de verantwoordlijkheid in rechte voor een schuld die in het algemeen een schuld

aansprakelijkheid, contractuele Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien

aansprakelijkheid, wettelijk Met de juridische term aansprakelijkheid geeft men aan dat een persoon of een bedrijf uiteindelijk al dan niet juridisch gezien

aansprakelijkheidsverzekering Een zogenaamde wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geeft een dekking tegen de materiële schade die uzelf veroorzaakt heeft of door een meeverzekerde zoals bijvoorbeeld uw

aansprakelijkvermogen Onder het aansprakelijke vermogen van een bedrijf meestal een vennootschap verstaan we het eigen vermogen dat wordt uitgebreid met achtergestelde

aanspreekpunt Een trader heeft een aanspreekpunt nodig iedere trader kent wel het gevoel dat alles tegen lijkt te zitten nu is een

aanstellingsbrief Onder het begrip aanstellingsbrief verstaan we de schriftelijke vastlegging van alle rechten en plichten die bij de aanstelling in een

aantikken Het begrip aantikken wordt gebruikt in het jargon van de beurs voor het bereiken van een bepaalde hoogste koers gedurende

aantrekken We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen

aanvangsrendement Het aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in

aanvraagtottoelating Onder een aanvraag tot toelating verstaan we het verzoek van een vennootschap om een offici ële notering te krijgen

aanvullend vermogen Het aanvullend vermogen is een onderdeel van het aansprakelijk vermogen van een bedrijf het is het totaal van de herwaarderingsreserves

aanvullende uitkering Een aanvullende uitkering is een vorm van een bijstandsuitkering die op aanvraag door de gemeente wordt verstrekt indien er

aanvullendpensioen Onder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de aow het algemene ouderdoms pensioen een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie

aanvullendrecht Onder aanvullend recht verstaan we een vorm van recht waarvan in een overeenkomst afgeweken mag worden waarbij eigen rechtsregels

aanwas Onder de aanwas of vermogensaanwas verstaan we de groei van de waarde van iemands vermogen.

aanwijzing Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om

aanzeggen De term aanzeggen wordt gebruikt als een optiebelegger gebruik wenst te maken van het put optierecht zodat de schrijver van de

aanzegpremie De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd

aanzuigeffect Onder het aanzuigeffect verstaan we het effect dat verbetering van de werkgelegenheid heeft op het aanbod van arbeid

aap In het recente verleden zijn er een aantal onderzoeken gedaan naar de selectie van aandelen door een aap en

aard en nagelvast Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn

aarzeling Veel traders kennen een gevoel van aarzeling als ze eigenlijk volgens de regels van hun tradingsysteem tot actie over zouden

aasgierfonds Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en

AAT De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten

abandoned baby bearish Het overigens weinig voorkomende abandoned baby patroon uit de candlestickanalyse begint met een dag met flink stijgende koersen

abandoned baby bullish De abandoned baby bullish is een weinig voorkomend patroon uit de candlestickanalyse dat een omslag van

abandonneren Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets

abc agreement De term abc agreement is afkomstig van de nyse is een benaming voor een contract tussen een broker en

abc contract Een abc contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht

ABC theorie De abctheorie komt voort uit de elliott wave theorie voor een heen en weer gaande beweging van de koersen

abenomics De term abenomics slaat op de politiek van shinzo abe de huidige ministerpresident van japan en is dus een samentrekking

ABI De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g

abnormaal rendement Het zogenaamde abnormaal rendement is het gedeelte van het rendement dat niet toe te schrijven valt aan het rendement

abonnementspolis De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een

about in documentair krediet De term "about" in een documentair krediet komt overeen met de term "circa" in het documentair krediet

absolute breadth index De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman


absolute call privilege Onder een absolute call privilege verstaan we het recht van een uitgevende instelling om obligaties op elk gewenst

absolute rate Onder de absolute rate verstaan we de rente bij een swap die wordt uitgedrukt in een vast rentepercentage

absolute waarde In veel berekeningen voor indicatoren en dergelijke komen we de zogenaamde absolute waarde tegen we schrijven deze absolute waarde door

absoluut recht Onder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit

abstracte bankgarantie Een abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die

abstracte markt Een abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt

abusivesqueeze Abusive squeeze valt onder de dubieuze handelingen om een kunstmatig prijsniveau tot stand te brengen hierbij dwingt een partij

accelaration In de technische analyse kennen we het begrip accelaration van de markt dit is het verschil in

acceleratieeffect Onder de term acceleratieeffect verstaan we een proces waarbij een gebeurtenis die zich buiten een onderneming voordoet een kettingreactie meestal

accept Onder een accept verstaan we een wissel waarop de betrokkene zijn handtekening geplaatst heeft door deze handtekening te plaatsen tekent

acceptant Onder de acceptant verstaan we degene die een wissel heeft geaccepteerd en zich daardoor heeft verbonden de wissel op de

acceptanten obligo Onder het acceptantenobligo verstaan we het totaal aan verplichtingen dat een acceptant op zich genomen heeft door het feit dat

acceptatie een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient

acceptatiewissel De zogenaamde acceptatie van een wissel ofwel het feit dat de wissel wordt geaccepteerd geschiedt door het

acceptbezorging onder acceptbezorging verstaan we een dienst die door de banken wordt aangeboden en die neerkomt op het aanbieden ter acceptatie

acceptbezorgingsprovisie Onder acceptbezorgingsprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het aanbieden ter acceptatie van een wissel

accepterende bank Onder een accepterende bank verstaan we de bank die blijkens het documentair krediet gemachtigd of verplicht is tot acceptatie

acceptgiro Onder een acceptgiro die er nu uitziet als een geelachtig formulier en tot 1986 als een standaardformaat zogenaamd ibm formaat

acceptkrediet Een acceptkrediet is een vorm van documentair krediet waarbij de opbrengst ter beschikking komt in de vorm van een geaccepteerde

acceptprovisie Onder de acceptprovisie verstaan we de provisie die een bank in rekening brengt voor het accepteren van een wissel of onder accessoire rechten verstaan we rechten die geen zelfstandig bestaan kunnenleiden

accessoire rechten Deze accessoire rechten zijn voor hun bestaan namelijk

accijns Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld

accijnsgarantie Met een accijnsgarantie wordt een speciale vorm van een garantie bedoeld die een bank afgeeft voor een cli ënt ten gunste

accijnsgoed Een accijnsgoed is een bepaald goed waar in het kader van de wet op accijnzen door de overheid een accijns

accijnsgoederenplaats Onder een accijnsgoederenplaats verstaan we elke willekeurige plaats waar op grond van de wet accijns zogenaamde accijnsgoederen vervaardigd mogen worden

accomoderend beleid Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de

accountant Een accountant is een financieel administratief expert hij is gespecialiseerd in het opzetten en controleren van bedrijfsboekhoudingen en bijbehorende rekeningen

accountantsrapport Het accountantsrapport bevat de financi ële jaarcijfers van een bedrijf daarbij zijn deze voorzien van een toelichting die door de controlerende

accountantsverklaring een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van

accounting risk Onder accounting risk verstaan we het risico dat in een onderneming wordt gelopen door het niet goed functioneren van

accounting standards board De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels

accounts payable turnover ratio De accounts payable turnover ratio is een financieel kengetal op ondernemingsniveau en

accounts receivable turnoverratio de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt

accountsreceivablefinancing Met de niet te vertalen term accounts receivable financing bedoelen we een vorm van factoring waarbij de factor

accreting swap Een accreting swap is een vorm van een interest rate swap of een currency swapbij deze accreting swap wordt

accrual bond de zerobond eigenlijk de zero coupon bond genaamd is een vorm van een obligatie waarbij in feite de obligatie gekocht

accrued interest accrued interest of ook wel samengestelde interest is een andere benaming voor het wat bekendere rente op rente

accumulate Onder het engelse begrip accumulate verstaan we het toevoegen van nieuwe posities aan een al bestaande positie deze positie zal in

accumulatie Onder accumulatie verstaan
we dat gedeelte van een trend waar de grote beleggers gaan kopen. ligt aan het begin van

accumulating distributing, Williams Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de

accumulation De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar

accumulation day (Williams) Larry williams ontwikkelde de accumulating distributing indicator tussen 1960 en 1970 om uit te vinden wat de

accumulation swing index De accumulation swing index is ontwikkeld door de bekende technisch analist welles wilderde accumulation swing index vergelijkt de

accumulationdistributionindicator De accumulation distribution indicator is ontworpen door larry williams en beschreven in zijn boek "how i made a

accumulationdistributionline De accumulation distribution line indicator meet het momentum van een aandeel op basis van de veranderingen in zowel

accumulationfund Een accumulation fund is de engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dat dit dividend toevoegt

accumulationswap Een accumulation swap is een swap waarbij het onderliggende bedrag de hoofdsom kan groeiende accumulation swap wordt gebruikt door

accusatoir proces Een accusatoir proces is een vorm van een strafproces het is een strafproces waarbij de aanklager en de aangeklaagde

ACHA Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de

achilleshiel van traders Elke trader heeft een achilleshiel een zwakke plek waar alle voorzichtigheid uit het oog wordt verloren en de

achtbaanaandeel Het achtbaanaandeel vinden we in de krant terug in de rubriek grootste daler en grootste stijgers van de dagde aandelen

achterbalkon De term achterbalkon is vakjargon uit de pensioenwereld. men bedoelt er een regeling mee die moet voorkomen dat een persoon

achterblijver We spreken van een achterblijver bij een aandeel dat het al geruime tijd slechter doet dan een bepaalde norm waarbij

achterborg Een achterborg is een persoon die zich garant stelt om de verplichtingen na te komen als de hoofdborg om de

achterborgtocht Onder een achterborgtocht verstaan we een overeenkomst tussen een achterborg en een bepaalde crediteurin deze overeenkomst verbindt deze achterborg zich

achtergesteld deposito onder een achtergesteld deposito verstaan we een deposito dat niet onder de normale dekkings en garantie stelsels valt het

achtergestelde converteerbare obligatie Een achtergestelde converteerbare obligatie is een soort obligatie die bij een faillissement pas wordt afgelost als alle andere

achtergestelde lening Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun

achtergestelde obligatie Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie

achterstelling Onder een achtergestelde lening of achterstelling verstaan we een lening die pas wordt afgelost indien bij een faillissement alle schuldeisers hun

achterstellingsclausule Een achterstellingsclausule is een clausule die is opgenomen in de voorwaarden waarop bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven. in deze achterstellingsclausule staat

achterwaartse integratie We spreken van achterwaartse integratie als een bedrijf in een bedrijfskolom de activiteiten van de partij overneemt die de

ACI Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan

acidtest Onder de acid test de acid test ratio of ook wel de quickratio verstaan we de vlottende activa exclusief

acplanden De term acp is een een afkorting van african caribbean and pacific landen de acplanden zijn dus uit deze regio's

acquisitie in de financiële wereld verstaan we onder acquisitie het opkopen van ondernemingen om die daarna in de eigen onderneming op

acquisitieplan Een acquisitieplan is een strategie voor overnames van andere ondernemingen dit overnemen van bedrijven wordt vaak planmatig gedaan en lang tevoren

acslanden de zogenaamde acs landen zijn een groep landen die vroeger tot de koloniã«n van landen uit de europese unie

act of god bond Een act of god bond is een soort obligatie die wordt uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij waarbij de

actief Het actief is spreektaal voor de actiefzijde ofwel de linkerkant of de debetzijde van een balans van een onderneming

actief fonds Onder een actief fonds verstaan we een fonds waarin tijdens de beursdag doorlopend handel wordt gedreven

actiefbedrijf Binnen een bank spreken we van het actief bedrijf bij dat onderdeel van het bankbedrijf dat zich bezig houdt

actiefzijde De actiefzijde is in de wereld van het boekhouden een ander woord voor debetzijde of actief

actien De term actiën is een ouderwetse en niet meer ingebruik zijnde naam voor aandelen. Actiën is een duidelijk voorbeeld van een

actieve aandelen De zogenaamde actieve aandelen zijn de aandelen op de beurs in amsterdam die het meest verhandeld worden in het algemeen

actieve belegger Men spreekt wel van een actieve belegger bij een belegger die regelmatig effecten koopt en verkoopt meestal in de

actieve financiering Onder de term actieve financiering verstaat men de activiteiten van een onderneming die te maken hebben met het aantrekken

actieve portefeuille Een actieve portefeuille is een vorm van een effectenportefeuille waarin regelmatige aan en verkopen plaatsvinden doel van een actieve

actio pauliana Onder actio pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die

action in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap

action de jouissance Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan

actionist de aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt dit wil meestal niet

activa De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de

activa, vlottend De vlottende activa worden ook wel de roulerende activa of het vlottend kapitaal genoemd we hebben het dan over

activa,duurzame De duurzame activa zijn onderdeel van de vaste activaduurzame activa zijn een ander woord voor duurzame productiemiddelen

activa,vlottend Onder vlottend kapitaal ook wel vlottende activa of niet duurzame kapitaalgoederen genoemd verstaan we de kapitaalgoederen die bij de

activatransactie Onder een activa transactie verstaan we het overbrengen van een levensvatbaar deel van een bedrijf dat in financi ële moeilijkheden

activeren De term activeren komt uit de boekhouding en staat voor het opnemen van bezittingen ofwel de activa op de balans

activerend arbeidsmarktbeleid Onder een activerend arbeidsmarktbeleid verstaan we het beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie te bevorderen

activiteitsratio De activiteitsratio is een methode om te kunnen beoordelen of een bedrijf de middelen die het bedrijf ter beschikking staan

activityindex de absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman g

actual market De zogenaamde actual market die ook wel cash market of spot market wordt genoemd is de markt waarop grondstoffen

actuals We spreken van actuals in de termijnhandel wanneer we het hebben over de eigenlijke fysieke goederen waarin vandaag gehandeld wordt

actuarieel rendement Het zogenaamde actuarieel rendement is het rendement dat een pensioenfonds minimaal moet behalen om aan zijn verplichtingen te kunnen

actuarieel zuivere premie Onder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie uitgedrukt als percentage

actuarieelgenootschap Het actuarieel genootschap is een vereniging uit de pensioenwereld die de actuari ële wetenschap bestudeert en verder ontwikkelt

actuariële grondslagen Middels de zogenaamde actuariële grondslagen worden in de pensioenwereld zaken als pensioenen berekend. tot deze actuariële grondslagen behoren ondermeer zaken

actuariële methoden De zogenaamde actuari ële methoden zijn rekenmethoden en technieken die een actuaris gebruikt een actuaris berekent afgaande op de actuari ële

actuariële rente De actuariële rente is een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen

actuaris Een actuaris is een persoon die middels allerlei waarschijnlijkheidsberekeningen en statistieken berekeningen doet aan verzekeringingspremies pensioenen levensverzekeringen en dergelijke waarbij

actuele waarde De actuele waarde is in de administratieve wereld een andere benaming voor de contante waarde deze actuele waarde wordt

ad valorem rechten Onder de zogenaamde ad valorem rechten verstaan we een vorm van invoerrechten waarbij de hoogte van het af

adam smith Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd

adampatroon Een adampatroon is een voorbeeld van van een zogenaamd bodempatroon een koerspatroon dat aangeeft dat de koers een bodem heeft

adaptive filter In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te

ADB De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azi ë

add on De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op

add on yield De add on yield is de standaard yield berekening voor vele geldmarkten hierbij neemt men het rentepercentage dat wordt

addon De zogenaamde add on is een amerikaanse term die onvertaald wordt overgenomen de term staat voor geld dat op

adjusted future price Onder de adjusted future price verstaan we het equivalent van een future omgerekend naar contant geld

adjustment of terms Onder de adjustment of terms verstaan we een wijziging van de uitoefenprijs en of de handelseenheid bij opties

adlijn Een groot verschil tussen elektronisch geld en bijvoorbeeld de dollar of de euro is de manier

administratie elektronisch geld Accountant administratieconsulent of afgekort aa is de officiële titel voor een financieel administratief deskundige die voor derden de administratie

administratieconsulent Een administratiekantoor is een juridische eenheid in de praktijk meestal een stichting die aandelen van een al dan niet beursgenoteerde

administratiekantoor Onder de zogenaamde administratieve organisatie verstaan we het geheel van regels procedures en andere maatregelen om de administratie van

administratieve organisatie Het zogenaamde adminstratief recht is een onderdeel van het algemenere publiekrecht het administratief recht richt zich met name op de

adminstratief recht Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de

admission temporaire De term a$ is de internationaal gebruikte afkorting voor de australische dollar


ADR Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam

ADV De verklaring van advance block bearish een patroon uit de candlestickanalyse is als volgt er zijn drie dagen

advance block De zogenaamde advance decline lijn behoort tot de zogenaamde breath indicatoren en er zijn verschillende technisch analisten die

advance decline line De zogenaamde advance decline net difference ofwel het verschil tussen de gestegen en gedaalde fondsen is een

advance decline net difference De advance decline ratio behoort tot de breadth indicatoren de indicatoren die een indicatie van de markt geven

advance decline ratio De absolute breadth index ook wel afgekort tot abi is een sentimentindicator die ontwikkeld is door norman

advance decline volgens fosback Er zijn vele manieren en technieken om het aantal gestegen fondsen en het aantal gedaalde fondsen in

advance decline volgens haurlan Één van de manieren om de advance decline gegevens het verschil tussen de dagelijks gestegen en gedaalde

advance decline volgens nicoski We spreken van een adverse excursion als we een bepaalde richting van de beurs of een aandeel voorspellen en

adverse excursion De adviesgroep betalingsverkeer die ook wel afgekort en wordt aangeduid met abv is een adviesgroep die als voornaamste taak

advies groep betalingsverkeer Een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cli ënt dat ten gunste van diens

advies, onherroepelijk De zogenaamde advieskoers is een koers die wordt afgegeven door de hoekman marketmaker of animateur en die wordt gebruikt als

advieskoers In de effectenwereld onder de adviesprijs verstaan we de prijsindicatie waartegen geen transacties in effecten af te sluiten waren de

adviesprijs Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening

adviserende bank De advisory sentiment index is ontwikkeld door awcohen van chartcraft de advisory sentiment index is een zogenaamde contrary indicator

advisory sentiment index De average directional movement index rating ofwel adxr is een indicator die gelijk is ontwikkeld met

ADX Aed is de internationale valutacode van swift voor de dirham de dirham is de munteenheid van de verenigde arabische

AED Veel als zelfstandig begrip gebruikte afkorting van amsterdam exchanges op deze beurs aan het beursplein in amsterdam worden naast obligaties en

AEX De aex agrarische termijnmarkt was het organisatorisch deel van de aex optiebeurs waar de handel in agrarische termijncontracten

aex agrarische termijnmarkt De aex clearing en depository is een werkmaatschappij van amsterdam exchanges waar de afwikkeling en garantie plaatsvinden

aex clearing depository De aex ext index is een vorm van de aex index die een een uur voor opening en

aex extindex Op de aex indexreservelijst staan een vijftal extra aandelen die alsnog in de aex index kunnen worden opgenomen dit

aex index reservelijst Het bedrijf aex information technology was in de tijd van de volledig zelfstandige amsterdamse effectenbeurs een dochteronderneming van

aex information technology Het computersysteem aex access 2000 is het elektronisch voorportaal tot de beurs dit door amsterdam exchanges ontwikkelde systeem bestaat

aex-access2000 De zogenaamde aex fondsen zijn de 25 meest verhandelde aandelen op de beurs in amsterdam elk jaar in februari

aexfondsen De veel in het nieuws gehoorde aex index is de belangrijkste barometer van de aandelenbeurs in amsterdam in de

aexindex Een aex optie is een optie met de aex index als onderliggende waarde

aexoptie Aangezien een dergelijke indexoptie natuurlijk niet

aex-powerexchange De aex powerexchange is de speciale beurs in amsterdam waar termijncontracten op elektriciteit worden verhandeld

af fabriek Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of

af kade Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal

af magazijn Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of

af schip Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren

AFA De afa is de internationale valutacode voor de afghani de afghani is de munteenheid van afghanistan

AFBD De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren

afbetaling Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van

afbetalingskrediet Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij

afboeken Onder afboeken verstaan we in de wereld van het beleggen het boekhoudkundig verwerken van een verlies op een effectenportefeuille

afbouwrisicoverzekering Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject

afbrokkelend We gebruiken de term afbrokkelend voor licht dalende koersen dus voor in de zin van "de koersen van aandeel xys zijn

afchrijving, degressief Een degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt

afdekken afdekken voor risicovermindering om het mogelijke risico van een bepaalde effectenpositie te verminderen kan een belegger een tegengestelde positie aangaan bijvoorbeeld

afdekkingsopdracht Onder een afdekkingsopdracht verstaan we een schriftelijk verzoek van een bank van de begunstigde aan de bank van de

afdrachtkorting Onder een afdrachtkorting verstaan we een vorm van inkomensoverdracht hierbij vermindert de overheid het bedrag dat afgedragen moet worden aan

affaire Een ander woord voor een kooptransactie of een verkooptransactie is het wat verouderde affaire maar we kennen ook de loco affaire

affaire,contant Onder een contante affaire kunnen we verschillende zaken verstaan 1 transactie in bijvoorbeeld effecten waarbij de levering van de verkochte

affaire,premie De premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd

affirmative obligations De zogenaamde affirmative obligations zijn de eisen die gesteld worden aan de marketmakers op de nasdaq

AFFM De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australië

afgebogen betaalstroom Afgebogen betaalstroom is een term uit de tijd dat postgiro en banken gescheiden betalingssystemen bezaten die door de bankgirocentrale

afgeleid recht Een zogenaamd afgeleid recht is een recht dat een houder van een effect heeft en dat voortkomt uit het

afgeleide producten De afgeleide producten worden meestal derivaten genoemd het zijn financi ële producten die alleen kunnen bestaan omdat ze gebaseerd zijn

afgeleide productiefactor Een afgeleide productiefactor wil zeggen dat er kapitaal nodig is voor het produceren van een kapitaalgoed een machine die

afgeleidevraag We spreken van een afgeleide vraag als de vraag naar bepaalde productiefactoren afhankelijk is van de vraag naar het

Afghani De afghani is de munteenheid van afghanistan de isovalutacode van de afghani is afa

afgiftekoers Onder de afgiftekoers verstaan we de koers waartegen onder andere niet op de effectenbeurs genoteerde beleggingsfondsen banken en andere financiële

afgiftekosten nieuwe aandelen Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in

afhankelijke beroepsbevolking Onder de afhankelijke beroepsbevolking verstaan we in de in de wereld van de economie de totale beroepsbevolking minus de

afkomen Afkomen is in het beursjargon een synoniem voor het betalen van een geldelijke verplichting

afkondiging Een afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld iszo dient een huwelijk

afkoop Onder afkoop verstaan we in zijn algemeenheid het opheffen van een verplichting die men op zich genomen heeft door het

afkooppolis De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een

afkoopwaarde Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van

afkopen Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van

afloat Afloat is een term uit de goederentermijnhandel waarmee aangegeven wordt dat de betreffende goederen aan boord van een schip of

afloopcontrole onder de afloopcontrole verstaan we een vorm van controle op het bestaan van bijvoorbeeld vorderingen op een bepaalde datum aan

afloopdatum De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet

afloopdatum van een documentairkrediet Onder de afloopdatum van een documentair krediet verstaan we een als zodanig in het documentair krediet

afloopdatum van een effectenorder De afloopdatum van een effectenorder is de datum waarop de geldigheid van een order afloopt dus ophoudt

afloopmaand De afloopmaand is de maand waarin een optiecontract warrant of futurecontract afloopt

aflopend documentair krediet Onder een aflopend documentair krediet verstaan we een vorm van een documentair krediet waarbij het saldo dat op dat

aflosbaar stellen bij het bereiken van de aflossingsdatum wordt een obligatie aflosbaarwe zeggen ook wel dat deze obligatie betaalbaar gesteld wordt

aflossen Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom

aflossing Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie

aflossing gemengde levensverzekering Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van

aflossing op basis van annuiteiten Bij een aflossing op basis van annuã¯teiten wordt de contante waarde van de totaal te betalen

aflossing van een obligatie Onder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens

aflossingsdatum de aflossingsdatum is de eerste datum waarop een obligatie door de uitgevende instelling afgelost kan worden

aflossingsindexering onder aflossingsindexering verstaan we een manier om obligaties af te lossen waarbij de koers waartegen deze obligaties worden afgelost wordt

aflossingskoers Onder de aflossingskoers verstaan we de koers waartegen de obligaties worden afgelost door de uitgevende instelling van de betrokken obligaties

aflossingspercentage Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden

aflossingsperiode De aflossingsperiode of ook wel uitlotingsperiode genoemd is de periode waarin een obligatie wordt uitgelootals elk jaar 25% wordt uitgeloot

aflossingsregeling Een zogenaamde aflossingsregeling is een overeenkomst tussen de kredietgever en de kredietnemer waarbij wordt vastgesteld op welke wijze een verleend

aflossingsschema Het aflossingsschema is de omschrijving van het aantal termijnen waarin aflossing van een lening of een obligatie plaats zal vinden

aflossingstermijn De aflossingstermijn is de periode waarbinnen een lening of een obligatie moet worden afgelost

aflossingsverlies In de obligatiehandel is het zogenaamde aflossingsverlies het verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt

aflossingsvrije hypotheek Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet

AFM-index De afm index is de belangrijkste index van de beurs van amman in jordanië

afnameplicht De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om

afnemende meerproductie Onder de afnemende meerproductie verstaan we het verschijnsel dat als één productiefactor sneller groeit dan andere dat dan niet

afnemerskrediet Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier

afof Een afof fonds is een beleggingsfonds in goederentermijncontracten dat een vergunning heeft verkregen van de autoriteiten in de uk

a-formulier Een a formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die

afrekenautomaat De term afrekenautomaat is een formele bancaire uitdrukking voor het apparaat dat de rest van de wereld kent als het

afrekening met gecompenseerde valuta Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd

afrekening,contant Contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemder wordt bij levering van goederen

afrekeningskoers De afrekeningskoers of ook wel de afrekenkoers is de waarde waartegen openstaande posities in indexopties en dollaropties na expiratie de

afrenten Het begrip afrenten is vakterminologie voor de financi ële rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde van een bedrag dat

African caribbean and pacificlanden De zogenaamde african caribbean and pacific landen worden afgekort aangeduid als acp landen

afromen van de kapitaalmarkt Het begrip afromen van de kapitaalmarkt houdt in dat de overheid op de kapitaalmarkt veel grotere bedragen

afschrijven Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van

afschrijven op aandelen In plaats van afstempelen van aandelen wordt ook wel de term afschrijven op aandelen gebruikt

afschrijving op basis van de boekwaarde De afschrijving op basis van de boekwaarde vorm van afschrijving wordt ook wel degressieve afschrijvingsmethode

afschrijving op basis van de progressieve methode  Onder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode

afschrijving op basis van vervangingswaarde Met de term afschrijving op basis van vervangingswaarde wordt een methode van afschrijving aangeduid waarbij er

afschrijving rekenkundige reeks Onder afschrijving over boekwaarde dalend in een rekenkundige reeks verstaan we een methode van

afschrijvingen,cumulatief De cumulatieve afschrijvingen zijn de totale afschrijvingen op een bepaald productiemiddel vanaf het moment dat met afschrijven werd begonnen

afschrijvingskosten De afschrijvingskosten zijn het deel van de afschrijving dat ten laste wordt gebracht van het resultaat van een bedrijf

afschrijvingspolitiek De afschrijvingspolitiek is een synoniem voor het begrip afschrijvingsbeleid de afschrijvingspolitiek ofwel de manier waarop bedrijven afschrijven kan en mag

afschrijvingstermijn De afschrijvingstermijn is de boekhoudperiode waarover bijvoorbeeld een aangekochte machine of computersoftware economisch wordt afgeschrevende afschrijvingstermijn staat volledig los van

afslag Verkoop bij afslag betekent dat op een veiling vanaf een hoge prijs geveild wordt waarna de prijs steeds lager wordt

afsluiten van een hypotheek Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt

afsluitkosten Onder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek
 
afsluitprovisie Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken

afstaan We spreken van het inleveren bij aandelen als deze een koersdaling doormaken met name na eerdere winsten geboekt te hebben

afstand van rechtvanregres Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of

afstempelen Onder afstempelen verstaan we het verlagen van de nominale waarde van een aandeelafstempelen van aandelen wordt onder andere gebruikt om

AFTA De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azië in 1992 spraken de tien landen van

afterhours trading Onder het begrip after hours trading verstaan we de handel in effecten buiten de normale handelsuren van de

aftermarkt We spreken van de aftermarkt bij de handel in een aandeel nadat de beursintroductie heeft plaatsgevonden de aftermarkt of aftermarket in

aftikken Met de term aftikken wordt een andere uitdrukking voor "op papier verliezen" bedoeld in de zin van "dit aandeel heeft vandaag

aftoppen Onder aftoppen verstaan we in het algemeen gesteld dat bepaalde compensaties maar tot een bepaald bedrag worden gegeven

aftrekpost De term aftrekpost komt uit de belastingwereld het is een uitgave die de belastingplichtige af kan trekken van zijn belastingaangifte

aftrekpost bij de inkomstenbelasting Een zogenaamde aftrekpost bij de inkomstenbelasting is een bedrag dat op het bruto inkomen in mindering mag

afwaardering De term afwaardering uit de bedrijfseconomie betekent de verlaging van de boekwaarde van bezittingen of vorderingen nadat hier

afwenteling Van zogenaamde afwenteling is sprake als een onderneming de lasten geheel of gedeeltelijk door een derde partij laat betalen

afwijkingsdrempels ems Het begrip afwijkingsdrempels europees monetair stelsel is met de invoering van de euro niet meer van toepassing

afwikkelen van een transactie We spreken van het afwikkelen van een transactie bij het uitvoeren van alle acties die nodig

afwikkelingsmaand De afwikkelingsmaand is laatste maand waarin een agrarisch termijncontract kan worden verhandeld

afwikkelingsrisico Onder het afwikkelingsrisico verstaan we het risico dat bijvoorbeeld een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals het hoort

afzet Onder de afzet van een onderneming verstaan we het feitelijke of verwachte aantal producten dat de onderneming kan verkopen

AG Een duitse naamloze vennootschap aktiengesellschaft is herkenbaar door ag achter de naam te plaatsen het is te vergelijken met ons

agency theorie De zogenaamde agency theorie wordt bestudeerd in economie de agency theorie gaat ervan uit dat alle verhoudingen in de economie

agenda2000 Onder agenda 2000 verstaan we een in 1997 gepresenteerd plan dat gericht was op de uitbreiding van de europese

agent In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent

agentschap Een agentschap is een onderdeel van een ministerie bijvoorbeeld van financiën bij een agentschap is sprake van een eigen beheer

agentschap van de Nederlandsche Bank nv Onder een agentschap van de nederlandsche bank verstaan we een aparte vestiging van de nederlandsche

agentschap van het ministerie van financiën Het agentschap van het ministerie van financiën is ingesteld door het ministerie van financien en

aggregateexerciseprice De aggregate exercise price is het product van de uitoefenprijs van een optie vermenigvuldigd met het aantal eenheden

aggregatiegraad We spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie

agio Onder agio of ook wel agio op aandelen verstaan we het bedrag dat een aandeel meer waard is dan de

agio op obligaties Onder een agio op obligaties verstaan we het positieve verschil tussen de beurskoers van een obligatie en de

agio,conversie Er is sprake van een conversieagio in de situatie waarbij de conversiekoers bij converteerbare obligaties hoger is dan degeldende

agiobonus Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve

agioreserve In plaats van agioreserve spreken we ook wel van agiokapitaal de agioreserve ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de

agiostock Met de term agiostock bedoelen we een uitkering van stockdividend ten laste van de agioreserve de eerdergevormde agioreserve wordt

agiotage Het begrip agiotage is een in onbruik geraakt synoniem voor speculeren

AGN De code agn is het symbool op de aex optiebeurs voor opties aegon

agroproducten De term agroproducten komen we in de wereld van de economie ook tegen in plaats van landbouwproducten

AH De code ah is het symbool op de aex optiebeurs voor opties ahold

AI De term artificial intelligence of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam van software als expertsystems neurale netwerken

AIBD Met de association of international bond dealers meestal aangeduid met de afkorting aibd verstaan we de

aibor aibor staat voor amsterdam interbank offered rateaibor is het rentepercentage dat nederlandse banken elkaar berekenen bij onderlinge leningen

aid by trade Het begrip aid by trade is de opvatting dat de beste vorm van ontwikkelingshulp die men kan geven

AIQ Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend

airfreightconsolidator De airfreightconsolidator is een specialist in vrachtvervoer door de lucht die zendingen consolideert dat wil zeggen

airway bill Een airwaybill is een document dat door een airfreight consolidator wordt afgegeven voor de luchtvrachtzendingen die bij hem zijn

aka aka is een afkorting van "automated knowledge acquisition" aka is een techniek waarbij een computerprogramma wordt gebruikt om gegevens aan te

akkoord bij een failissement Onder een akkoord bij een failissement verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door de failliet voor akkoord bij

akkoord bij surséance van betaling Onder een "akkoord bij sursã©ance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een

akkoord van Bazel Het akkoord van bazel is een overeenkomst uit 1987 tussen een groot aantal westerse landen

akkoord van Haarlem Het akkoord van haarlem is een afspraak uit 1996 tussen werkgevers en werknemers over het flexibel maken van

akkoord van Wassenaar Het akkoord van wassenaar uit 1982 wordt wel eens beschouwd als een keerpunt in de ontwikkeling van de

AKM-index De ak&m index is de belangrijke aandelenindex van de aandelenbeurs van moskou rusland

akte Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een

akte van levering Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een

akte van royement Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij

akte van splitsing Een akte van splitsing is een notari ële akte waarin een gebouw in juridische zin wordt opgesplitst in 2

akte van transport Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht

akte van vrijwaring Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die

akte, lening Een leningsakte is een akte waarin de overeenkomst is vastgelegd tussen geldgever en geldnemer inzake de te lenen geldsom en

akte,authentiek Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar

akte,brevet met een brevetakte wordt een door een notaris opgemaakte akte bedoeld die hij niet zelf bewaart maar aan andere partijen

akte,derogatie onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten

akte,eigendom onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt

akte,hypotheek onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de

akte,onderhandse een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld

akte,overdrachts de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken

akte,partij een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden

akte,passeren van een akte het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de

akte,verlijden van een het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de

AKZ de drielettercode akz is het symbool op de aex optiebeurs voor opties met akzo als onderliggende waarde

al uitgegeven geld effect het al uitgegeven geld effect vinden we in de wereld van de trading psychologie

Alfred Marshall alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge

algemeen beursindexcijfer het zogenaamde algemeen beursindexcijfer was een voorloper van de moderne indices die de gang van zaken op de beurs

algemeen gekruiste cheque een algemeen gekruiste cheque is een cheque waarop aan de voorzijde twee evenwijdige lijnen zijn getrokken tussen deze evenwijdige

algemeen ouderdomspensioen iedere ingezetene van nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een algemeen ouderdomspensioen ofwel aow de

algemeenverbindend de term algemeen verbindend komen we tegen bij cao's indien werkgevers en werknemers een akkoord gesloten hebben en vastgelegd

algemeenvoorrecht een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om

algemene banken primaire banken noemen we ook wel geldscheppende banken deze banken mogen meer uitlenen dan de hoeveelheid geld die

algemene beginselen van behoorlijk bestuur onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich

algemene beschouwingen onder de algemene beschouwingen verstaan we het debat tussen leden van de tweede kamer en de regering over de

algemene bijstandswet de algemene bijstandswet of abw wordt uitgevoerd door de lokale overheid gemeente gemeentelijkse sociale dienst en is bedoeld om

algemene borgstelling een algemene borgstelling is een vorm van borgstelling waarbij de correcte afhandeling van alle verplichtingen van een schuldenaar wordt

algemene economie het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin

algemene hypotheekvoorwaarden in de algemene hypotheekvoorwaarden zoals die door de bank of ander geldschieter worden opgesteld staan alle regels waar de

algemene kosten de zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet

algemene maatregel van bestuur Een algemene maatregel van bestuur ofwel ambv is een koninklijk besluit dat een algemeen verbindende regeling bevat kenmerkend

algemene nabestaandenwet De algemene nabestaandenwet is een volksverzekering aan nabestaanden die onder bepaalde voorwaarden een uitkering kan verstrekken deze uitkering is

algemene overeenkomst inzake tarieven en handel De algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting gatt

algemene rekenkamer De in den haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van staat dat toezicht moet uitoefenen op de nederlandse staat

algemene termijnenwet De minder bekende algemene termijnenwet die bepaalt wanneer een termijn door de wet automatisch verlengd wordt

algemene titel Onder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden door dat overlijden volgt een natuurlijk

algemene uitkering Een algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds de bestemming van deze algemene uitkering is nergens door

algemene vergadering van aandeelhouders De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om

algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv Onder de algemene voorschriften van de nederlandsche bank nv verstaan we de voorschriften die

algemenebank Een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan

algorithmic trading Een relatief nieuwe manier van trading is de zogenaamde algorithmic trading wat in feite

ALL Met all bedoelen we de internationale valutacode van swift voor de lek de munteenheid van albanië

all finanz Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn

all or none order De all or none order order moet in zijn geheel in één keer worden uitgevoerd als dit

all or nothing optie de binaire optie ook wel bekend onder de wat minder bekende naam all or nothing optie is een vorm van

all ordinaries De all ordinaries is de belangrijkste aandelenindex van de aandelenbeurs van sydney australië

all shareindex De all share index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende index die betrekking heeft op alle

all time high We spreken van een all time high bij de hoogste koers voor een fonds die ooit op een

all time low de zogenaamde all time low is de laagste notering voor een fonds die ooit op een beurs is

alle beurzen order Onder een alle beurzen order verstaan we een order voor het aankopen of verkopen van nederlandse fondsen die

alleenstaandenpensioen Onder het alleenstaandenpensioen verstaan we een extra vorm van pensioen bestemd voor ongehuwden of anderszins alleenstaanden

alles of niets order De alles of niets order is een order waarbij of alle effecten in een ã©ã©n keer worden

allfinanz Een all finanz bedrijf is een financieel bedrijf waarin zowel bank als verzekeraarscomponenten terug te vinden zijn een voorbeeld

alligatorspread De alligator spread is een verzamelnaam voor veel te ingewikkelde optieconstructies die door een optiehandelaar worden bedacht en die vooral

allocatie De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst

allocatie functie Onder de allocatiefunctie verstaan we de mate van invloed die de collectieve sector op de omvang en samenstelling van

allocatiefunctie De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die

allocatieprobleem onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie

allocation chain De zogenaamde allocation chain is een uitdrukking voor de serie achtereenvolgende tussenpersonen die eraan te pas moeten komen om

allonge Onder een allonge verstaan we een aanhangsel van een cheque of een wisselop dit aanhangsel worden endossementen en aval handtekeningen geplaatst

allowance Dde allowance is de overeenkomst tussen de schrijver van opties en een bank of commissionair in de allowance is vastgelegd dat

almstudie Onder een alm studie verstaan we het bestuderen van de verplichtingen qua in de toekomst uit te keren pensioenen

alpha Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze

alpha beta trendchannel Een alpha beta trend channel is een vorm van een bandsysteem uit de wereld van de technische

alpha stocks De zogenaamde alpha stocks was een groep van 130 meest actief verhandelde aandelen op de beurs in londen

alphafactor De zogenaamde alphafactor wordt gebruikt in de leer van de moderne portefeuille theorie en die voor een bepaald aandeel een

alphafactoring Onder alphafactoring verstaan we het gebruik van de alphafactor die we terugvinden bij de leer van de zogenaamde moderne portefeuille

alphastocks De zogenaamde alpha stocks was een groep van 130 meest actief verhandelde aandelen op de beurs in londen

als De drielettercode als is het symbool op de aex optiebeurs voor termijncontracten met levende biggen als onderliggende waarde

altagarantie De alt a garantie was een door de nederlandse staat geboden garantie voor banken die besmette amerikaanse hypotheekbeleggingen

altcoin De bitcoin was één van de eerste elektronische munten gezien het succes van de deze munten kon uitbreiding uiteraard niet

alternatief aanwendbare middelen Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of

alternatief clausule De zogenaamde alternatief clausule is een vroegere regeling die inhield dat bij de bankgirocentrale bv afgekort ook

alternatieve kosten Bij alternatieve kosten worden de kosten uitgedrukt in het alternatief dat wordt opgeofferd bijvoorbeeld een uur extra vrije tijd kost

alternatieve order Een alternatieve order of either or order is een combinatie van twee orders waarbij de uitvoering van de ene

alternative investment market De alternative investment market afgekort aim is een londense aandelenbeurs deze aandelenbeurs werd in londen in juni 1995

alternext Alternext is een gedeelte van de beurs waar kleine fondsen dus fondsen met een geringe beurswaarde genoteerd staan

altmann zscoremodel Het altmann z scoremodel is een rekenmethode uit de bedrijfseconomie waarmee de gezondheid van een bedrijf kan wordt

AMB De drielettercode amb is het symbool op de aex termijnmarkt voor termijncontracten op mestbiggen

ambachtsportie Een ambachtsportie is een vrijwel niet meer bestaand eigendomsbewijs van een in gemeenschappelijk eigendom beheerd boerenbedrijf dit boerenbedrijf werd dan de

ambtelijkverzuim Een zogenaamd ambtelijk verzuim is een beoordelingsfout van de inspecteur der belastingen op het moment van opleggen van een

ambtshalve aanslag een ambtshalve aanslag wordt door de belastinginspecteur opgelegd als er geen sprake is geweest van een aangifte bij een

ambtshalve vermindering onder een ambtshalve vermindering verstaan we een vermindering die de belastinginspecteur toe kan passen op een aanslag een beschikking

ambulance stock De american bondholders protective council is een centrale organisatie in de usa die zich bezighoudt met het

american bond holders protective council Een american depository receipt meestal afgekort tot adr is een amerikaans certificaat van een nederlands aandeel

american depository receipt De eagle is een amerikaanse gouden munt

american eagle Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent

american municipal bond assurance corporation De american municipal bond assurance corporation is een organisatie die vormen van verzekering cq garantie

american petroleum institute Het american petroleum institute is een overkoepelende brancheorganisatie in de verenigde staten waar alles onder valt wat met

AMerican stock EXchange De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten

american trust unit Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end

amerikaanse optie Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden

amerikaantjes De term amerikaantjes is beursjargon voor originele amerikaanse aandelen die op de beurs in amsterdam worden verhandeld

AMEX De american stock exchange ofwel amex is qua grootte de tweede effectenbeurs in de verenigde staten en moet

AMO De term at market opening of afgekort amo hoort bij een effectenorder die op de openingskoers moet worden

amortisatie Met het begrip amortisatie wordt de manier bedoeld waarop er in de boekhouding op goodwill wordt afgeschreven bij een onderneming

amortisatiebewijs In het algemeen is een amortisatiebewijs een bepaald soort bewijs dat vervalt zodra een zeker bedrag daarop is uitgekeerd

amortisatiefonds Een amortisatiefonds is een fonds waaruit de aflossing van obligaties wordt bestreden het amortisatiefonds kan gevormd worden door het storten

amortisingoption We spreken van een amortising option bij een optie waarvan de de hoeveelheid van de onderliggende waarde geleidelijk afneemt

amortizingswap Een amortizing swap is een renteswap of een valutaswap waarbij de hoofdsom stapsgewijs gedurende de looptijd van de swap

amplitude De amplitude is de hoogte van een cyclische beweging of golfbeweging dus de uitslag gemeten vanuit de 0 waarde

amsterdam depositary company nv De amsterdam depositary company is een onderneming die in amsterdam gevestigd is en die zich bezighoudt met

amsterdam exchanges Onder amsterdam exchanges verstaan we de in amsterdam gevestigde tak van euronext de vroegere effectenbeurs ook wel beursplein 5

amsterdam financials sectorindex De amsterdam financials sector index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index die betrekking

amsterdam informatie technologie sectorindex De amsterdam informatie technologie sector index is een door amsterdam exchanges ontwikkelde en berekende gewogen index

amsterdam interprofessional dealingsystem Het amsterdam interprofessional dealing system is het handelssysteem dat vroeger op de beurs in amsterdam werd gebruikt

amsterdam power exchange De amsterdam power exchange is de volledige naam van aex powerexchange de energiebeurs in amsterdam

amsterdam security account system Het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op

amsterdam stock exchange tradingsystem Het amsterdam stock exchange trading system was vroeger het handelssysteem dat werd gebruikt op de effectenbeurs

amsterdam treasury bondmarket De amsterdam treasury bond market ook wel afgekort tot atm was de volledige naam van de markt

amsterdaminterbankofferedrate De amsterdam interbank offered rate die in het dagelijks gebruik meestal afgekort wordt onder de bekendere term

amsterdams interprofessioneel marktsysteem Onder het amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting aim verstaan we een op de

AMX Amx is een afkorting voor de midcapindex waarin de fondsen van het middensegment qua beurswaarde zijn opgenomen

AMX-index Axm index is de beursafkorting van de midkap index

analyse De term analyse komen we in de beleggingswereld vaak tegen. Afhankelijk van de context kan het begrip verschillende betekenissen hebben

analyse per aandeel Onder analyse per aandeel verstaan we een vorm van beleggingsanalyse die zich vooral toelegt op de opbrengst

analysecertificaat Onder een analysecertificaat verstaan we een document waarin de exacte samenstelling beschreven is voor de goederen zoals grondstoffen en halffabricaten waar

analyseren van aandelen Er zijn vele manieren om aandelen te analyseren niet alleen zijn er de bekende als de fundamentele analyse

analytische inkomstenbelasting Onder analytische inkomstenbelasting verstaan we een manier om inkomstenbelasting te berekenen waarbij elke bron van inkomsten arbeid rente ontvangen

anchoring and adjustment onder anchoring and adjustment verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken

andespact Het andes pact is een in 1996 opgerichte douaneunie tussen bolivia colombia ecuador en venezuela in 1994 werd door

andrews De 30 day wash rule regel is in de Verenigde Staten

andrews Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market

andrews pitchfork De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een

andrewsmethode De andrewsmethode is een techniek uit de technische analyse waarbij door de technisch analist een

angel Het begrip angel kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen 1 een angel ook wel business angel is een investeerder die

angelsaksisch model Het angelsaksch model is een bepaalde economische orde waarbij sterk de nadruk ligt op marktwerking het is tegengesteld aan

angst Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg

animateur Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in

animus donandi onder animus donandi verstaan we een term die we vinden in het schenkingsrecht en waarmee de bedoeling van een


ankering Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot deel bepalend voor het gedrag van

ankervaluta Onder een ankervaluta verstaan we de valuta waaraan een aantal andere landen de koers van hun munteenheid heeft gekoppeld van

annealing De term annealing die ook wel simulated annealing wordt genoemd is afkomstig uit de wereld van de metallurgie maar wordt

annual earnings change De engelse term annual earnings change staat voor de verandering van de winst ten opzichte van het verleden

annual net profit margin Met de engelse term annual net profit margin wordt het winstpercentage bedoeld dat behaald werd uit de

annual sales change Met de engelse term annual sales change wordt het procentuele verschil in omzet tussen het laatste fiscale jaar

annuiteit Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of

annuïteiten aflossing We spreken van een annuïteitenaflossing bij het aflossen van een lening op basis van annuïteiten

annuïteiten aflossing van een obligatielening Onder een annuïteiteaflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing waarbij de zogenaamde

annuïteiten lening Een aannuïteitelening is een vorm van een lening waarbij ervan wordt uitgegaan dat rente en aflossing betaald worden door middel

annuiteitenhypotheek Onder een annuïteitehypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de lening afgelost wordt via de annuïteitenmethode dit komt erop neer dat u

annuleren Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen ofwel annulerensommige financiers zullen hiervoor kosten in

annuleringskosten De annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de

antedateren Dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt vã³ã³r het opmaken van de betrokken akte cheque etc

antedebitering Onder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden

anti cyclisch beleid Onder anti cyclisch beleid wordt een vorm van begrotingspolitiek van de overheid verstaan die tegen de conjunctuurbeweging in

anti overval constructie Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze

anticipatiekrediet Onder een anticipatiekrediet verstaan we een vorm van krediet die tijdelijk door een bank wordt verleend in afwachting van de

anticipatiepost onder een anticipatiepost verstaan we een boekhoudkundige term waarmee nog te ontvangen bedragen of nog te betalen bedragen worden aangeduid

anticylisch beleid We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van

antidumpingprocedure Onder de anti dumping procedure verstaan we het feit dat de world trade organization ofwel wto verbiedt dat

antiek De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of

antilliaanse gulden Voor de invoering van de euro was de antilliaanse gulden de munteenheid van de nederlandse antillen

anti-martingale systemen De anti martingale aanpak is precies het tegenovergestelde van de martingale aanpak bij de martingale aanpak wordt bij een

antiovervalconstructie Onder een anti overval constructie verstaan we een clausule in de statuten van een naamloze vennootschap waardoor deze

antithetic forecasts Bij voorspellingen bijvoorbeeld voor aandelen op basis van koersen of in een analyse is er altijd sprake van

antitrustwetgeving De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton

antiverwateringsclausule Een anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag

ANW De anw ofwel de algemene nabestaandenwet was een volksverzekering die een uitkering verschaft aan weduwen weduwnaars en wezen

AOK Aok is de valutacode voor de munteenheid van angola de kwanza

AON Aon is de afkorting van de all or none order. Dit is de engelse term voor de zogenaamde alles of

aowspaarfonds Het aow spaarfonds is een door de overheid ingestelde tijdelijke kapitaalbuffer om de vergrijzing in de aow op te

apari Wanneer de koers van een aandeel of een obligatie precies gelijk is aan zijn nominale waarde zegt men dat

APEX De apex is het rekenkundig gemiddelde van de hoogste koers en de laagste koers van de beursdag de apex wordt

apparatieve betaalvormen Onder het algemene begrip apparatieve betaalvormen verstaan we in de financi ële wereld de betaalvormen die betalingen met behulp van

appartementsrecht Onder het begrip appartementsrecht verstaan we het mede eigendomsrecht in een in losse appartementen gesplitst gebouw bij het kopen van

appel Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden

applicatieformulier Het zogenaamde applicatieformulier wat ook wel sales advice wordt genoemd is een formulier waarop verkochte reischeques worden gespecificeerd en dat

apportionmentkey Regeling uit de tijd van de bankgirocentrale de apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen

appreciatie Het begrip appreciatie is de koersstijging van de ene munt ten opzichte van de andere munt veroorzaakt door verschil in

appreciation factor De appreciationfactor is een term die gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants en is meer bekend als de türov

APT Apt is een model dat vergelijkbaar is met het wat bekendere capm model voor het samenstellen van optimale portefeuilles

APX De apx is de nederlandse energiebeurs in amsterdam het doel van deze energiebeurs is het afstemmen van het internationale vraag

arbeid In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor

arbeiderszelfbestuur Onder het begrip arbeiderszelfbestuur verstaan we het feit dat het bestuur in een onderneming niet door speciaal aangestelde managers wordt

arbeidsaanbod Het arbeidsaanbod is de beroepsbevolking uitgedrukt in arbeidsjaren factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer de omvang van de bevolking

arbeidsbureau Het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de

arbeidscoëfficient Onder de arbeidscoëfficiënt verstaan we de verhouding tussen de hoeveelheid arbeid =

arbeidsdeling Onder arbeidsdeling of arbeidsverdeling verstaan we het onderverdelen van de

arbeidsduurverkorting Onder het begrip arbeidsduurverkorting meestal afgekort tot adv of atv verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam

arbeidsinkomensquote Onder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend

arbeidsintensief Wwe spreken van een arbeidsintensief product als er bij het produceren ervan relatief veel arbeid wordt gebruikt in relatie

arbeidsjaar Een arbeidsjaar geeft aan hoeveel uren een werknemer met een volledige baan gemiddeld per jaar werkt

arbeidskostenforfait Het arbeidskostenforfait is een aftrekpost voor gemaakte kosten in verband met het werk dat iemand verricht welke kosten nu wel

arbeidsmarkt De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het

arbeidsmarkt,overspannen We spreken van een overspannen arbeidsmarkt als de vraag naar arbeid het aanbod verre overtreft dit kan zich zowel

arbeidsmarktbeleid Het arbeidsmarktbeleid van de overheid is erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter met elkaar in evenwicht te

arbeidsmobiliteit De zogenaamde arbeidsmobiliteit geeft de beweeglijkheid van de productiefactor arbeid aan hoe groter de arbeidsmobiliteit arbeidsmobiliteit hoe lager de werkloosheid

arbeidsongeschikt We zeggen dat iemand arbeidsongeschikt is als hij langdurig niet kan voldoen aan de fysieke of psychische eisen die voor

arbeidsongeschiktheidspensioen Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die wordt verstrekt bij arbeidsongeschiktheid en die dient als aanvulling op de uitkering krachtens de

arbeidsongeschiktheidsrisico De financiële risico's die iemand loopt als hij of zij arbeidsongeschikt wordt noemen we het arbeidsongeschiktheidsrisicode risico's zijn vooral de

arbeidsongeschiktheidsverzekering Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger

arbeidsovereenkomst Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd

arbeidsparticipatie We zeggen dat er sprake is van arbeidsparticipatie als er sprake is van deelname aan betaalde arbeid

arbeidspecialisatie Onder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces

arbeidsplaatsenovereenkomst Werknemersorganisaties pleiten nog wel eens voor een arbeidsplaatsenovereenkomst volgens een dergelijke overeenkomst dient een werknemer een bepaald aantal mensen in

arbeidsproductiviteit Onder de arbeidsproductiviteit verstaan we de hoeveelheid producten die een arbeider per tijdseenheid produceren kan ofwel de totale productie in

arbeidsproductiviteitsontwikkeling Onder de arbeidsproductiviteitsontwikkeling verstaan we de volumeverandering van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar die voortkomt uit arbeid

arbeidsschaarste We spreken van een arbeidsschaarste als er een tekort aan de productiefactor arbeid is in verhouding tot de andere productiefactoren

arbeidstekort We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere

arbeidstekort We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere

arbeidsverdeling Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen

arbeidsverdeling,geografisch De geografische arbeidsverdeling is de een verzamelnaam van de regionale en in internationale arbeidsverdeling de omgeving dwingt soms het

arbeidsverdeling,regionaal Onder de regionale arbeidsverdeling verstaan we dat in een land bepaalde productie vooral in bepaalde gebieden = regio's plaats

arbeidsvolume Onder het arbeidsvolume verstaan we de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaren

arbeidsvoorwaardenoverleg Het zogenaamde arbeidsvoorwaardenoverleg is het overleg tussen de sociale partners in de stichting van de arbeid over de arbeidsvoorwaarden hierbij

arbeidswaardeleer Het economische begrip arbeidswaardeleer komt uit de hoek van karl marx karl marx ging uit van het standpunt dat arbeid de

arbitrage Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties

arbitrage beginsel het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk

arbitrage pricing theorie onder de arbitrage pricing theorie of ook wel apt verstaan we een model voor het opbouwen van optimale

arbitrage sur place onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich

arbitrage, dividend- onder dividendarbitrage verstaan we het gelijktijdig handelen in aandelen en opties op die aandelen met het doel winst te

arbitrage,commerciële onder het begrip commerciële arbitrage verstaan we een bindende uitspraak door onafhankelijke deskundigen deze deskundigen worden ingeroepen bij geschillen in

arbitrage,conversie- onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en

arbitrageant een arbitrageant is een persoon die zich met arbitrage bezighoudt dus iemand die probeert uit prijsverschillen op verschillende markten winst

arbitragebeginsel het arbitrage beginsel is een fundamenteel begrip uit de financi ële wereld dat ervan uitgaat dat arbitrage theoretisch niet mogelijk

arbitrageclausule international chamber of commerce onder de arbitrageclausule international chamber of commerce verstaan we de door de international chamber of

arbitragesurplace onderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde

arbodienst een arbodienst is een instelling die controle uitoefent op het ziekteverzuim van werknemers en daarnaast adviseert de werkgevers op

areagap onder een zogenaamde areagap verstaan we een "gap" die ergens midden in een formatie van bars zit en waar geen

argentijnse peso de argentijnse peso is de officiële munteenheid van argentinië

ARIMA arima ofwel auto regressive integrated moving average is een techniek voor het voorspellen van koersen op basis van regressie modellen

Armeense dram de armeense dram is de nationale munteenheid van armeni ë de iso valutacode van de armeense dram is amd

armoede het begrip armoede is lastig te omschrijven. meestal wordt armoede gelijk gesteld aan een te laag inkomen

armoedegrens onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat

armoedeval onder de zogenaamde armoedeval verstaan we het verschijnsel dat mensen met een uitkering er qua netto besteedsbaar inkomen op achteruit

armsindex de arms index wordt ook wel traders index trin genoemd de arms index is ontwikkeld door richard

ARP de arp is de valutacode voor de munteenheid van argentini ë de argentijnse peso

arrangementsbrief voor de conditiebrief zijn meerdere synoniemen in omloop zoals kredietbrief arrangementsbrief en kredietaanbiedingsbrief in alle gevallen betreft het een brief van

arrangementsbrief een kredietbrief wordt ook wel een arrangementsbrief conditiebrief of kredietaanbiedingsbrief genoemd het is een brief van de bank aan de kredietvrager

arrest het begrip "arrest" heeft een aantal mogelijke betekenissen waarbij in de context van het stuk moet worden bepaald welke relevant

artificial intelligence de term artificial intelligence of kunstmatige intelligentie is een verzamelnaam van software als expertsystems neurale netwerken en dergelijke waarmee

ARXindex de arx index is een aandelenindex van de beurs van oostenrijk in wenen

as if and when issued as if and when issued is de engelse term voor 'als indien en wanneer uitgegeven' waardepapieren

as if when issued we spreken van as if when issued koersvorming bij handel in een effect voordat de daadwerkelijke emissie

ASAS het amsterdam security account system afgekort asas wordt gebruikt voor het eenvoudig verhandelen van buitenlandse aandelen op

asasaandeel Dit zijn buitenlandse fondsen die in nederland via een giraal systeem het zog&#173naamde asas wat een afkorting is van

ASB De accounting standards board of asb is de organisatie die in het verenigd koninkrijk en canada de regels

ASE20 De ase20 is de aandelen index van de aandelenbeurs van india in ahmedabad

ASEAN De association of south east asian nations ofwel de asean werd in 1967 opgericht in

asean freetrade area De asean free trade area is een vrijhandelsgebied in azi ë in 1992 spraken de tien landen van

aseindex De ase index is de aandelenindex van de aandelenbeurs van griekenland in athene

asiadollar We spreken van asiadollars als we het hebben over de usa dollars die aangehouden worden door banken en bedrijven

asian development bank De asian development bank is een internationale financi ële instelling die tot doel heeft de economische ontwikkeling in azië

ask De engelse term ask wordt ook wel gebruikt voor de laatkoers in de effectenhandel in de krant komen we nog wel

asked price De asked price is de prijs ook wel laatkoers genoemd de asked price is de koers waarvoor iemand bereid is

aspirantdeelnemer Aspirant deelnemer is een term uit de pensioenwereld we hebben het dan over een werknemer die nog niet de vereiste

assenstelsel In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd

asset met een asset of vermogensobject wordt een object bedoeld dat een deel van een vermogen vertegenwoordigt dit kan zowel een

asset allocation Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen

asset backed security De zogenaamde asset backed security is een effect waarvan de onderliggende waarde wordt gevormd door een ander effect

asset backedlening Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een

asset based financing Onder asset based financing verstaan we een vorm van aantrekken van vreemd vermogen door een onderneming bij asset based

asset mix Onder de asset mix of assetverdeling verstaan we de beslissing hoe het vermogen wordt gespreid over de verschillende financi ële

asset or nothing calloptie Een asset or nothing call optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie de

asset or nothing putoptie Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een

asset protection trust Een asset protection trust is een offshore trust die bedoeld is om het vermogen van de oprichter te

asset swapl Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde

assetcategorie We onderkennen bij het samenstellen van een assetmix twee verschillende groepen van beleggingsmogelijkheden die assetcategorie worden genoemd

assetclass Een asset class is een onderverdeling van een belegging daarbij alles meerekenend wat een commerci ële waarde heeft of dat

assetliabilitymanagement Onder asset liability management wordt het zoeken naar een optimale portefeuillesamenstelling van beleggingscategorie en aandelen onroerend goed vastrentende waarden

assetmanagement Onder asset management verstaan we het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een

assetmanagementaccount Een assetmanagementaccount is een bankrekening waarop niet alleen effectentransacties afgewikkeld kunnen worden maar waarop ook andere bankdiensten afgenomen kunnen worden

assetplay We spreken van assetplay bij de handel in aandelen waarvan de intrinsieke waarde per aandeel aanzienlijk boven de beurskoers ligt

assetstripper Een asset stripper is een persoon of organisatie die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een onderneming

assetswap Een asset swap is een interest rate swap of currency swap die gekoppeld is aan een bepaalde onderliggende waarde

assignment Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de

associatie clearinghouse amsterdam Associatie clearing house amsterdam was de officiele naam voor het clearinginstituut in amsterdam dat transacties op de

associatieverdrag Het zogenaamde "associatieverdrag" is het verdrag tussen de voormalige europese gemeenschappen eg nu de eu en een derde land

association cambiste internationale Onder de "association cambiste internationale" wat in de praktijk wordt afgekort tot aci verstaan we het overkoepelend orgaan

association of futuresbrokers and dealers De association of futures brokers and dealers is een in londen gevestigde vereniging van handelaren

association of international bond dealers Met de association of international bond dealers meestal aangeduid met de afkorting aibd verstaan we de

association of southeast asian nations De association of south east asian nations ofwel de asean werd in 1967 opgericht in

assurantiebeding Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand

assurantiebeurs De assurantiebeurs is een soort van beurs waarop verzekeraars verzekeringen aanbieden teneinde het risico te herverzekeren of het gezamenlijk te

assurantiecertificaat Onder een assurantiecertificaat verstaan we een verklaring van een assuradeur of een assurantiemakelaar in deze verklaring vinden we welke risico's welke

assurantiedocument Een assurantiedocument is een document waaruit de mate van verzekering blijkthet assurantiedocument wordt meestal de verzekeringspolis of kortweg de polis genoemd

assurantiepolis Met een assurantiepolis bedoelen we een document polis in de vorm van een aktein deze assurantiepolis wordt de gesloten verzekeringsovereenkomst

assurantieverklaring De assurantieverklaring wordt ook wel hypotheekverklaring resp assurantiebeding genoemd het is een verklaring door verzekeringsmaatschappijen bij een hypotheekvestiging waarin de

astrologisch beleggen We spreken van een astrophysical cycle als we een cyclus zoals die van een beurs of aandeel koppelen aan

astronomisch beleggen astronomisch beleggen wordt wel gebruikt in plaats van astrologische beleggen waarbij beide termen vermoedelijk door elkaar worden gebruikt we spreken

astrophysicalcycle Asx is de afkorting van australian stock exchange

asx De asx is de effectenbeurs van australie die gevestigd is in sydney

asymmetrischeinformatie We spreken van asymmetrische informatie als er bij een van de partijen op een markt sprake is van onvolledige

asyoulikeoptie Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een

at call We spreken van een "at call transactie" bij elke transactie die plaatsvindt op de daggeldmarkt deze daggeldmarkt wordt ook wel

at market opening De term at market opening of afgekort amo hoort bij een effectenorder die op de openingskoers moet worden

at money We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht

at parity We spreken van een at parity calloptie op het moment

at parity optie We spreken van een at parity optie bij een optie die gelijk opgaat met de koerswijzigingen van de

at random selection Onder at random selection ofwel willekeurige selectie verstaan we de wijze waarop de schrijver van een optie wordt

at the money een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht bij de koers van de

ata De "ata" was vroeger de benaming van de agrarische termijnmarkt amsterdam tegenwoordig een onderdeel van euronext amsterdam

ATAcarnet Een admission temporaire ook wel genoemd temporary admissioncarnet en afgekort aangeduid als atacarnet is een carnet afgegeven door de

athene stockexchange De athene stock exchange is de beurs van griekenland in athene en is geopend in 1876 de athene stock exchange is sinds

atijd durende rente Altijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente

atlantische optie Een atlantische optie kent geen vaste uitoefendatum maar het moment van uitoefenen is afhankelijk van het gedrag van de

atm Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer

ATM De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cliënten de mogelijkheid

atr-formulier Een atrformulier was een formulier dat werd gebruikt voor de verantwoording van deviezen richting de nederlandse bank

atrofiëring We spreken van atrofiëring bij het effect dat verschuiving van tegoeden teweegbrengt als cliënten hun geldmiddelen naar een andere financiële

ATS De afkorting ats kent meerdere betekenissen 1 afkorting voor automated teller system 2 iso valutacode voor de vroegere oostenrijkse shilling

ATX De atx is de index van de beurs van wenen bestaande uit de 18 grootste fondsen van oostenrijk

au jour le jour Au jour le jour is een franse term voor 'overnight money' en overnight money is geld dat is

auction rate preferent aandeel Een auction rate preferent aandeel is een aparte vorm van het normale preferente aandeel bij het auction rate

AUD Aud is de 3 letter muntcode waarmee de australische dollar wordt aangeduid

auditcommittee Onder het begrip audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financi ële administratie volgens

auditing Onder auditing verstaan we het verifieren en het controleren van de correcte en adequate werking van de interne controleregels

aufsichtsrat In duitsland is de aufsichtsrat een toezichthoudend orgaan van een onderneming deze aufsichtsrat is vergelijkbaar met de nederlandse raad van

aunt millie De term "aunt millie" is amerikaans jargon voor een kleine en zeker niet professionele belegger iemand die een gemakkelijke prooi

ausfallburgschaft Een zogenaamde ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de

austral De austral is de munteenheid van argentinië

australian stockexchange ltd De australian stock exchange ltd is de beurs van australie

australianfinancialfuturesmarket De australian financial futures market is de optiebeurs en de financi ële termijnmarkt van australi ë

australianratings Australian ratings is een rating agency in australie dat zich toelegt op de beoordeling van de kredietwaardigheid van bedrijven

australische dollar De australische dollar is de officiele munteenheid van australie met muntcode aud

autarkie Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien

authentiek protest Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel

authentieke akte Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals

authentieke-akte Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals

authorized shares Onder authorized shares verstaan we het maximale aantal aandelen dat een vennootschap mag uitgeven volgens haar eigen statuten

autocorrelatie onder het begrip autocorrelatie verstaan we de correlatie tussen twee opeenvolgende waarden in dezelfde serie getallen dus niet de correlatie tussen

automated knowledge acquisition Automated knowledge acquisition is een techniek waarbij een computerprogramma wordt gebruikt om gegevens aan te maken voor een

automated tellermachine De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cli ënten de mogelijkheid

automatische betaling Een automatische betaling ofwel een periodieke betalingsopdracht is een vorm van een betaling die door de bank periodiek automatisch

automatische prijscompensatie Onder automatische prijscompensatie verstaan we de aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen volgens een systeem dat afgesproken

automatische uitoefening we spreken van automatische uitoefening als de houder van een warrant of optie deze automatisch uit kan laten oefenen

automatische verwisseling Onder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap die een depotcli ënt bezit

automatisering van banken Automatisering is al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit de wereld

autonome winstgroei Onder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency door de vermindering van de

autonoom vermogen Onder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen

autoquotesysteem Een autoquote systeem is een computersysteem dat automatisch bied en laatkoersen berekent het auto quote systeem wordt ondermeer

autoregressie Onder autoregressie verstaan we het voorspellen van de volgende waarde in een reeks getallen op basis van de regressie van

autoregressive integrated moving average Het auto regressive integrated moving average meestal afgekort tot arima is een lineair model voor het

autoriteit financiële markten De autoriteit financiele markten ofwel de afm is de toezichthouder op de nederlandse effectenhandel en ook steeds meer op

AVA De algemene vergadering van aandeelhouders is het hoogste orgaan binnen een vennootschap dat oa de bevoegdheid om

AVA Ava is een gangbare afkorting van de algemene vergadering van aandeelhouders

aval Onder aval verstaan we een soort borgstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling van een wissel promesse of cheque op

avalist Met de avalist wordt degene bedoeld die voor aval heeft getekend voor de trekker betrokkene acceptant of een endossant

average directional movement index De average directional movement index rating ofwel adxr is een indicator die gelijk is ontwikkeld met

average rate option Een average rate option is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en

average strike option Een average strike option is een vorm van een optie waarbij de uitoefenprijs gebaseerd is op de gemiddelde

average true range De average true range komen we veel tegen in publicaties op het gebied van technische analyse en trading

averagedirectionalmovementindex De average directional movement index ofwel de adx is een indicator ontwikkeld door jwelles wilder om de

averaging Averaging bij beleggen kan een interessante techniek zijn die kan zorgen voor een aanzienlijk hoger rendement zeker als het over

averaging in Het gedurende langere tijd periodiek kopen van een vast geldbedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken wordt

averaging out Averaging out is het periodiek verkopen van een vast bedrag aan effecten zonder naar de koers te kijken we

aversie tegen verliezen Dit effect vinden we terug bij de behavariol finance en is een van de factoren die bepalen

avoir fiscal Het zogenaamde avoir fiscal is een franse belastingfaciliteit die bedoeld is om het bezit van aandelen door niet fransen

avondhandel De avondhandel of ook wel de avondbeurs is de niet offici ële vroeger telefonische handel in aandelen die na de sluitingstijd

AWBZ De awbz is de veel gebruikte afkorting van de algemene wet bijzondere ziektekosten dit is een regeling voor de vergoeding

AWG Awg is de valutacode voor de vroegere munteenheid van aruba

AWW De aww is een veel gebruikte afkorting van algemene weduwen en wezenwet

aziatische optie Een aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en

aziecrisis De azië crisis is in 1997 in thailand begonnen het werd een diepe depressie waarin de landen van zuidoost

azijnmaatregel Een azijnmaatregel is een maatregel van een lokale overheid die niet zozeer door rationele doeleinden wordt ingegeven maar meer door

Over dit weblog.

Dit blog is onafhankelijk en heeft geen enkele connectie met welke Elektronische munt dan ook. Wij proberen alleen de wereld van elektronisch geld nuchter en vooral eens niet-technologiegedreven weer te geven. Dit met een oog voor de problemen die de invoering met zich brengt.

We proberen daarbij op de stoel van de GEBRUIKER te gaan zitten en niet op de stoel van een softwareontwikkelaar van coins als Bitcoin, e-Gulden en Gulden te gaan zitten zoals bij vrijwel alle blogs over dergelijk elektronisch geld het geval is. Ook een trader cq belegger zien we daarbij als een gebruiker omdat daar de onderliggende techniek ook niet belangrijk voor is.

Soms worden we tijdelijk ingehuurd door een cryptomunt, zoals in het verleden bij het EFL 2.0 project van e-Gulden, de Elektronische gulden.

Omdat we elektronisch geld als normaal geld beschouwen maakt dit weblog deel uit van een netwerk van onderling gekoppelde financiële weblogs waar u uiteraard ook van harte welkom bent,

Heeft u nieuwtjes, aanvullingen etc. voor dit weblog dan horen we dat natuurlijk graag en u krijgt alle credits.Disclaimer

Alle informatie op dit weblog is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke toepassing van de hier getoonde informatie dan ook. Door dit weblog te bezoeken gaat u expliciet met deze voorwaarden akkoord.